getExportData[catInformation;]
 • RDNT250I55VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT270I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT340I50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT340I55VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT360E50DVZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT360E55DVZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT440E50VZX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT470E50VZDJX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT230I50VS
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT250I50VS
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT270I50VS
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5


 • RDNT230I50VX
  • Hệ thống làm lạnh : Không đóng tuyết
  • Xếp loại năng lượng : 5